Statut

Statut
Fundacji Ogarniającej Rodzinne Tematy
pod nazwą:
FORT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Ogarniająca Rodzinne Tematy pod nazwą: FORT, zwana dalej Fundacja lub FORT, ustanowiona przez: Dorotę Błaszczak, Beatę Brodowską, Paulinę Gołębiewską, Safonę Kozielec, Paulinę Milonas, Zofię Słodkowską, Jolantę Wierzbicką, zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Joanną Ślizak 25 lipca 2017 roku w Warszawie.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe terenowe jednostki organizacyjne.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Głównym celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rodziny szeroko obejmujące tematykę funkcjonowania i rozwoju rodziny na wszystkich etapach życia, poprzez: działalność edukacyjną, psychologiczną, społeczną, kulturalną, charytatywną, ekonomiczną oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej.
Celami szczegółowymi Fundacji są:
1. towarzyszenie rodzinom na drodze do poprawy jakości życia rodziny na wszystkich etapach życia,
2. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania małżonków, rodziców, dzieci i dziadków,
3. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychologicznym, duchowym, wychowawczym, edukacyjnym, społecznym, zawodowym, ekonomicznym i zdrowotnym,
4. wspieranie budowania trwałych więzi, przygotowanie do małżeństwa, opartego na wspólnych wartościach, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu,
5. wzmacnianie kompetencji i kwalifikacji rodziców na wszystkich etapach rodzicielstwa (od świadomego przygotowania do rodzicielstwa po samodzielność dorosłych dzieci)-wychowanie do odpowiedzialności, samodzielności, przyszłości,
6. promowanie kształcenia ustawicznego małżonków, rodziców, dziadków i dzieci; kształtowanie we wszystkich członkach rodziny postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,
7. wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
8. przeciwdziałanie społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób i grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem, zwłaszcza rodziców małych dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności,
9. wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (szczególnie wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym),
10. wspieranie godzenia życia zawodowego i prywatnego,
11. promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu wspólnego przygotowania się do rodzicielstwa, porodu i opieki nad dzieckiem oraz pełnienia obowiązków domowych, wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca,
12. aktywizacja społeczności lokalnych, propagowanie idei pomocy wzajemnej, budowania i korzystania ze wsparcia środowiskowego,
13.działalność edukacyjna, wychowawcza, psychologiczna, medyczna i charytatywna,
14. wspieranie rozwoju osobistego dziewcząt i kobiet, również tych, które nie są matkami,
15. wspieranie poprawy stanu zdrowia mam i dzieci, w szczególności kobiet w ciąży i połogu, noworodków i małych dzieci oraz wspieranie efektywności systemu opieki zdrowotnej,
16. wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie kobiet w depresji poporodowej, rodziców po stracie dziecka, rodziców bezrobotnych, dzieci z problemami emocjonalnymi,
17. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,
18. wspomaganie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych,
19. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego,
20. kształtowanie postaw działania zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, §§§1
21. wspomaganie umiejętności gospodarowania czasem i organizacja czasu wolnego oraz odpoczynku,
22. aktywna integracja,
23. budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych,
24. zwiększenie dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
25. zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych,
26. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
27. promowanie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość społeczną,
28. ukazywanie wagi i konieczności edukacji permanentnej na każdym etapie życia,
29. wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez potwierdzanie nabytych kompetencji,
30. wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze integracji społecznej i kształcenia przez całe życie, w przypadku których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działania edukacyjne, kulturalne, psychologiczne, terapeutyczne wspomagające wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny, efektywną edukację poprzez Pozytywną dyscyplinę, Edukację Domową, Edukację Przygodową, konwenty gier;
2. działania charytatywne, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości lub poszczególnych członków, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin nieprzystosowanych, rodzin z problemem alkoholowym, bezrobociem, przemocą, chorobami, zaburzeniami psychicznymi oraz intelektualnymi, depresją poporodową poprzez psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, psychoterapię grupową;
3. promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu świadomego rodzicielstwa, ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem, poprzez działalność terapeutyczną, poradniczą, informacyjną z zakresu problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej okresu ciąży, porodu i wczesnego rodzicielstwa oraz poprzez Wieczory dla zakochanych i przygotowanie do małżeństwa, szkołę rodzenia, poradnię laktacyjną, wsparcie poporodowe, noworodkowo- niemowlęce, wczesnodziecięce, chustonoszenie, grupę wsparcia Mama- Mamie, klub mam, projekt “Pierwsze dziecko”;
4. promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu depresji okołoporodowej wśród kobiet, ich rodzin oraz profesjonalistów mających kontakt z matką małego dziecka;
5. kształcenie ustawiczne dzieci i dorosłych oraz inne formy kształcenia poprzez Edukację Domową, Edukację Przygodową, naukę języków obcych;
6. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne, psychologiczne, terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy poprzez Edukację Domową, Edukację Przygodową, kursy e- learningowe, grupy wsparcia wzajemnego;
7. pobudzanie twórczej aktywności kobiet poprzez warsztaty twórcze, grupy wsparcia wzajemnego;
8. tworzenie przestrzeni dla odkrywania kobiecości i rozwoju osobistego;
9. tworzenie przestrzeni dla rozwoju rodziny;
10. organizację i promocję wolontariatu;
11. organizację konferencji, seminariów, zjazdów tematycznych, plenerów tematycznych;
12. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
13. organizację i utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla narzeczonych, przyszłych rodziców, rodzin z dziećmi, rodziców, dzieci, dziadków;
14. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej, edukacyjnej, psychologicznej, terapeutycznej, medycznej;
15. przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz uzależnieniom, w tym również profilaktyka FAS;
16. działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z różnymi formami niepełnosprawności;
17. prowadzenie działalności oświatowej, w tym również polegającej na edukacji studentów i osób pracujących z rodziną;
18. działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
19. organizowanie jarmarków, pikników i aukcji;
20. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
21. podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
22. prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 14

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
Fundatorki nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) dotacji Fundatorek,
g) wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego, jeśli fundacja uzyska status OPP
h) loterii, aukcji i konkursów.

§ 16

1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 50.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych – stanowiącej równowartość 50.000,00 zł, mogą uzyskać – o ile wyrażą na to zgodę – tytuł honorowy : Przyjaciel Fundacji Ogarniającej Rodzinne Tematy, zwany dalej PFORT.
1. Tytuł PFORT ma charakter osobisty.
2. Tytuł PFORT nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną warunków określonych w ust. 1 powyżej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z: trzech do pięciu członków, wybranych spośród osób fizycznych, będących fundatorami Fundacji. Powołanie osób spoza grona Fundatora następuje zwykłą większością głosów po przedstawieniu Fundatorowi kandydata przez zarząd.
2. Kadencja członków Rady Fundacji nie będących fundatorami trwa 3 lata.

3. Członek Rady Fundacji będący fundatorem może w każdej chwili złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie, w formie pisemnej kierowanej do Przewodniczącego Rady.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Nie mogą być członkami Rady Fundacji:
a) członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 20

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

§ 21

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
Rada Fundacji może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa wszystkich członków.

§ 22

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych oraz opiniodawczych wobec działań Zarządu.
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:

1. aprobowanie programów działania Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
4. zmiana statutu Fundacji,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
6. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z
inną fundacją oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji,
7. nadzór nad działalnością Fundacji.

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 23

Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym, Prezesa Fundacji, i jest powoływany przez Radę Fundacji. \

§ 24

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
– reprezentuje Fundację na zewnątrz i prowadzi jej bieżące sprawy,
– przygotowuje programy działania Fundacji,
– sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
– przygotowuje projekt budżetu Fundacji,
– przyjmuje darowizny, subwencje, spadki, zapisy na rzecz Fundacji,
– powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
– ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
– podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
Zarząd Fundacji składa corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji – do 31 marca – za rok ubiegły.

§ 26

Zarząd Fundacji może tworzyć ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

§ 27

Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków określa Rada Fundacji. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w Art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.

§ 28

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 29

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu Fundacji działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na finansowanie działalności pożytku publicznego.
Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego.Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.
Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 31

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 85.59.B)
2. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
4. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C )
5. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91 Z)
6. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z )
7. Działalność bibliotek (91.01.A )
8. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z )
9. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z )
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z )
11. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99 Z)
13. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10 Z)
14. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z )
15. Działalność fotograficzna (74.20.Z )
16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( 82.30.Z)
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
18. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z )
19. Wychowanie przedszkolne (85.10.Z )
20. Nauka języków obcych (85.59.A )
21. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z )
22. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z )
23. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93.29.Z)
24. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z )
25. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z )
26. Produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z )
27. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39 Z)
28. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (10.41 Z)
29. Przetwórstwo mleka i wyrób serów (10.51.Z)
30. Produkcja lodów (10.52.Z)
31. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)
32. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.72.Z)
33. Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)
34. Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (10.82.Z)
35. Przetwórstwo herbaty i kawy (10.83.Z)
36. Produkcja przypraw (10.84.Z)
37. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)
38. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)
39. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z )
40. Produkcja instrumentów muzycznych (32.20.Z )
41. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z )
42. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z )
43. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z )
44. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E )

§ 32

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 33

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć działań niezgodnych z dotychczasowymi celami działania Fundacji.

§ 34

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 36

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.